ogólna

Marketing wpływa na funkcjonowanie produktu turystycznego

Marketing przedstawia, że produktem turystycznym jest wszystko to co jest przedmiotem transakcji.

Definicja marketingu w kontekście produktu turystycznego

Biorąc pod uwagę terminologię marketingu, produktem jest wszystko co jest przedmiotem transakcji. Produktem turystycznym jest miejsce w hotelu, wycieczka krajoznawcza, pobyt w uzdrowisku, zwiedzanie miasta oraz rejs dookoła świata.

Marketing definicja ukazuje, że produkt turystyczny może więc mieć różny zakres rzeczowy. W większości wypadków produkt turystyczny jest kompozycją kilku usług, które łącznie tworzą tak zwany pakiet. Może się na niego składać przelot oraz nocleg, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przejazd oraz pobyt w ośrodku wypoczynkowym. Jest wtedy połączony z pełnym wyżywieniem i korzystaniem z różnych urządzeń rekreacyjnych.

Marketing a produkt turystyczny

Chociaż produkt turystyczny bywa kompozycją usług oraz dóbr materialnych te ostatnie odgrywają rolę uzupełniającą. Nie zawsze wchodzą w jego skład w aspekcie marketingu. W efekcie, produkt turystyczny często nie jest obiektem fizycznym. Jest pewnym amalgamatem usług, których nie można zweryfikować. Ma to miejsce do momentu, kiedy się ich nie kupi oraz nie skonsumuje. Uruchamia to w świadomości konsumenta określone skojarzenia, które przeistaczają się w mniejsze czy większe hamulce popytu. Jednak, aby przezwyciężyć tę przeszkodę, sprzedawcy usług turystycznych muszą posługiwać się technikami informacyjnymi. Przybliżają one potencjalnemu nabywcy przynajmniej niektóre wartości użytkowe oferty.

Przykładem tego jest wykorzystywanie różnych środków audiowizualnych do ekspozycji dóbr turystycznych, które są dane przez naturę, historię czy działalność ludzką. Klienci biur podróży mogą więc wysłuchać z taśm magnetofonowych wywiadów z dziennikarzami. Ma to odniesienie do tych, którzy wcześniej korzystali z wypoczynku. Odbywało się to w propagowanych miejscowościach oraz obiektach.

Marketing internetowy a efektywność pracy w turystyce

Samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz niemożność precyzyjnego skontrolowania ich efektów poprzez porównanie z jednoznacznie określonymi standardami. Marketing internetowy uświadamia potencjalnym odbiorcom, że tworzą potrzebę poszukiwania sposobów mogących wesprzeć stosowane miary efektywności pracy. Wymaga to działań, które zmierzają w trzech kierunkach, po pierwsze, trzeba dostarczać nabywcom jak najwięcej informacji pozwalających im domagania się obsługi na ustalonym poziomie. Po drugie, sprzedający usługi powinni zwracać uwagę nie tylko na kwalifikacje, ale także cechy osobowości tych wszystkich stykających się z nabywcami. Zwłaszcza zajmują się sprzedażą osobistą. Po trzecie w przedsiębiorstwie niezbędne jest wytwarzanie pro- konsumenckiej ideologii.

Marketing internetowy uświadamia także, że kultura jako wartość niezbędna jest w kreowaniu nowoczesnego, wykształconego oraz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Będzie ona wspierana poprzez rozbudowę oraz ochronę bazy materialnej placówek kultury. Turystyczne udostępnienie zabytków oraz ich promocja pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy i umożliwi pozyskanie dodatkowych środków na renowację.