ogólna

Marketing, czyli podaż turystyczna

Marketing to stwierdzenie, że podaż to ilość dóbr oraz usług, którą wytwórcy zamierzają sprzedać.

Marketing internetowy a podaż na rynku turystycznym

Podaż oznacza relację pomiędzy ilością produktu, którą wytwórcy skłonni są oferować w danym czasie. Ma to również wpływ na ceną przy założeniu, że inne zjawiska kształtujące rynek nie ulegną zmianie. Podobnie jak popyt, podaż nie jest więc ilością, ale relacją pomiędzy ceną, a ilością. Takie ujęcie staje się zrozumiałe. Skoro wiadomo, że w miarę wzrostu ceny, wytwórcy skłonni są zwiększać skalę wytwarzania. Należy postępować odwrotnie, gdy cena spada. Warto mieć to na uwadze decydując się na marketing internetowy.

Podstawowymi determinantami podaży w odsłonie marketingu jest dostępność czynników wytwórczych. Zalicza się do nich czynnik pracy oraz kapitału. Następnie warto wymienić te dotyczące nowoczesnych technologii. Na uwagę zasługuje także organizacja. Działanie powyższych determinant jest zwykle korygowane polityką państwa, jeżeli stawiamy na marketing sieciowy. Na podaż wywierają wpływ, system społeczno-polityczny oraz stabilizacja polityczna w danym kraju. Odnosząc do marketingu nie należy zapominać o ułatwieniach w ruchu granicznym, czy kursy dewizowe. Poza tym wskazuje się na politykę kredytowa oraz podatkową. Zmierzają one do pobudzenia turystycznych inwestycji, intensywność tworzenia infrastruktury. Racjonalna polityka turystyczna państwa ma działanie multiplikatywne. Oznacza to, że jego działanie jest odczuwane. Dzieje się tak nie tylko przez wytwórców turystycznego produktu. Jednak także tych wszystkich uczestników rynku, których działalność w taki czy inny sposób jest związana z turystyką oraz marketingiem.

Marketing, podaż turystyczna oraz jej klasyfikacje

Różne klasyfikacje podaży turystycznej, jeżeli chodzi o stosowanie marketingu generalnie nawiązują do struktury przedmiotu wymiany produktu turystycznego. Jak już wiadomo, cechuje to duża heterogeniczność. Uwzględniając złożoność produktu turystycznego, wielu autorów dzieli podaż na pierwotną oraz wtórną. Do podaży pierwotnej zalicza się również ofertę dóbr przyrody. Poza tym kultury, a niekiedy również korzyści związane z infrastrukturą danego obszaru. Natomiast do podaży wtórnej, wszelkiego rodzaju dobra oraz usługi, bez których przyrodnicze i kulturalne atrakcje pozostałyby nie wykorzystane, a nawet niedostępne.

Przemysły turystyczne można dzielić na pierwotne, zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych oraz wtórne, które rozwijają się na skutek pobudzenia przez ruch turystyczny, ale typowo turystycznych usług nie świadczą. Do struktury produktu turystycznego nawiązuje też pogląd, w myśl którego w ramach podaży należy wyróżniać trzy grupy elementów: atrakcje, które stanowią dla turysty główny czynnik przyciągający, szeroko pojęte środki i urządzenia komunikacyjne, środki komunikacji rynkowej czy więź z turystami oraz urządzenia i usługi recepcji.

Tendencja do traktowania poszczególnych grup wytwórców produktu turystycznego odnosząc to do marketingu w kategoriach przemysłów w odniesieniu na marketing aplikacji mobilnych jest szczególnie wyraźna za granicą. Jest to związane z ogromnym rozwojem turystyki, czemu towarzyszy wysoki stopień koncentracji kapitałów. Przemysły te dzieli się na trzy grupy odzwierciedlające główne etapy ruchu turystycznego, oraz związane z tym potrzeby (zapotrzebowanie na informacje, zakup świadczeń, przejazdy, noclegi, wyżywienie i inne).